PLANTERI

FN's verdensmål


FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Havedyrkning er en del af det omgivende samfund. Derfor er FN's 17 verdensmål også noget vi som havedyrkere skal arbejde med. Mange af verdensmålene er mere eller mindre umulige at overføre til havedyrkningen. Men verdensmål nummer 11, 12, 13 og 15 har mål, hvor vi kan gøre en forskel. Udpluk af disse verdensmål og delmål er listet længere nede på siden.

Det vi kan gøre er at skabe levesteder for dyre- og plantearter som er tilknyttet Danmarks landareal. Dyrk uden bekæmpelsesmidler, men efter principperne for økosystemer - nyttedyr regulerer skadedyr. Undgå at transportere haveaffald - lad det blive i haven (læs artiklen om recirkulering). Arbejd med naturen og ikke mod den. Plant mange træer, buske og stauder - gerne mange af de hjemmehørende. Dyrk ikke planter som er eller kan blive invasive for den danske natur. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

  • 11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.
  • 11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

  • 12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
  • 12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

13. Klimaindsats

  • 13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

15. Livet på land

  • 15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
  • 15.8 Inden 2020, introducere foranstaltninger for at forhindre indførelsen, og væsentlig begrænse indvirkningen, af naturfremmede arter på land- og i vandøkosystemer, og kontrollere eller udrydde de prioriterede arter.
  • 15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.planteri.dk

Lav din helt egen hjemmeside